LOWELL INTERNATIONAL COMPANY
9234 West Belmont Avenue
Franklin Park, IL 60131
OBSŁUGA KLIENTA
847-349-1002
magazines@lowellfoods.com
 
 
 
 
 
Architektura, Dom i Ogród
Auto Moto
Dla Kobiet
Dla Meżczyzn
Dla Młodej Mamy
Dla Młodzieży
Dla Dzieci
Erotyka
Ezoteryka
Film, TV, Video
Harlequin
Hobby
Komputer & Internet
Kuchnia
Moda
Nauka i Technika
Publicystyka, Ekonomia i Biznes
Rozrywka
Sensacja
Sport
Styl życia
Zdrowie i Uroda
Kremy do twarzy
Kremy do r?k
Kremy do stóp
Kremy pod oczy
Kremy ochronne dla dzieci
Kremy przeciw odparzeniom
Kremy do twarzy dla m??czyzn
Kremy pod oczy dla m??czyzn
Kremy i ?ele do cia?a dla m??czyzn
Myd?a w kostkach
Myd?a i ?ele w p?ynie
?ele pod prysznic dla m??czyzn
?ele do higieny intymnej
Chusteczki do higieny intymnej
Mleczka i ?mietanki do twarzy
Maseczki do twarzy
Toniki do twarzy
Peelingi do twarzy
Peelingi do cia?a
Balsamy do cia?a
Oliwki do piel?gnacji skóry
Produkty do piel?gnacji biustu
P?yny do k?pieli
Szampony do w?osów
Szampony dla dzieci
Od?ywki i balsamy do w?osów
Lakiery do w?osów
Pianki do uk?adania w?osów
?ele, woski, brylantyny
Farby do w?osów
Kosmetyki do opalania
Kosmetyki po opalaniu
Pudry i zasypki
Dezodoranty
Dezodoranty dla m??czyzn
Antyperspiranty
Kosmetyki po goleniu
P?yny do golenia
?ele i pianki do golenia
Pumeks
 
 
 
Aktualne promocje: Cala Ty  *  Co Przyniesie Los  *  Do Rzeczy  *  Okruchy zycia  *  Swiat Wiedzy  *  W Sieci  * 
Strona główna / Produkty / Czasopisma / Publicystyka, Ekonomia i Biznes / W Sieci
W Sieci
Cena: $4.95
 wydań
wSieci – odwa?ny tygodnik m?odej Polski Wolno?? my?li i wolno?? s?owa to fundamenty, pierwotne korzenie naszego szcz??cia i dobrobytu. Bez nich ?adna inna wolno??: polityczna i gospodarcza, zgromadze? czy religii nie mog?aby istnie?. Dlatego, gdy zak?adali?my nasz tygodnik, przy?wieca?a nam wielka idea, idea by sta? si? on stra?nikiem i przeka?nikiem tych wolno?ci: dono?nym i bezkompromisowym g?osem, który wolno?? umacnia, tak aby wolne media mog?y spe?ni? swoj? rol? w demokratycznym pa?stwie prawa. Ten g?os okaza? si? by? bardzo potrzebny ju? od pierwszego wydania pisma wSieci. Gdy w listopadzie 2012 roku pierwszy numer trafi? do r?k Czytelników, nikt z nas nie spodziewa? si?, ?e ten, wtedy jeszcze dwutygodnik tak szybko b?dzie musia? zmieni? si? w pismo, które co tydzie? komentuje polskie sprawy polityczne, spo?eczne i kulturalne. To w?a?nie nasi Czytelnicy sprawili, ?e od pocz?tku roku wSieci ukazywa?o si? cz??ciej. Dzi?kujemy Wam za to! Zaufanie naszych Czytelników to d?ug zaci?gni?ty u nich. Aby go sp?aci?, musimy dba? aby g?os wolnych mediów by? uczciwy i profesjonalny. Dlatego nasz tygodnik tworzy czo?ówka polskich dziennikarzy i publicystów. To ludzie, którzy ca?e ?ycie po?wi?cili idea?om, w które wierz? i którzy bezkompromisowe dziennikarstwo traktuj? jak fundament w?asnej to?samo?ci. Przez lata tworzyli polskie dziennikarstwo spo?eczne, polityczne i ?ledcze, a dzi? stanowi? trzon uznanych mediów jak portale wPolityce.pl, wGospodarce.pl, wNas.pl czy wSumie.pl. Nale?? do nich mi?dzy innymi Piotr Zaremba, Stanis?aw Janecki, Krzysztof Feusette, Dorota ?osiewicz oraz bracia Micha? i Jacek Karnowscy. Jeste?my odwa?nym tygodnikiem m?odej Polski. M?odej duchem, energicznej, przebojowej i ?wiadomej swojej warto?ci. Polski, która jest dumna ze swego dziedzictwa, i która jest gotowa ze wszystkich si? walczy? o fundamentalne, konserwatywne warto?ci. Warto?ci takie jak poszanowanie tradycji, odwagi i honoru, szacunek dla wspólnoty i solidarno?ci spo?ecznej oraz religii i prawa naturalnego. A tak?e dla fundamentalnej wolno?ci cz?owieka wyra?aj?cej si? w niezale?no?ci my?li, s?owa i mediów. Walk? o te warto?ci musieli?my rozpocz?? od zmagania o w?asn? to?samo??, o nazw? naszego tygodnika, któr? próbowano nam podst?pnie odebra?. Na pocz?tku naszej dzia?alno?ci, z powództwa konkurencji, s?d zakaza? nam u?ywania dotychczasowej nazwy, zabieraj?c z niej liter? „W“. Zmagania o jej przywrócenie sta?y si? dla nas symboliczn? walk? o prawo do istnienia w kszta?cie jaki dyktuj? nam nasze pogl?dy oraz o prawo do komentowania rzeczywisto?ci takiej jak? j? widzimy. I cho? niektórzy g?osili, ?e nie mamy szans, to dzi?ki determinacji, wierze w nasz? spraw? i wsparciu Czytelników zwyci??yli?my. W lipcu S?d zwróci? nam pe?ne prawo do korzystania z nazwy wSieci. Powrót „W”, które sta?o si? symbolem walki o wolno?? s?owa to pierwsze z kroków na drodze do realizacji naszej idei.
Ilość produków (sztuk): 1 (1)
Waga: 0 lbs.
Wartość zamówienia: $4.95
E-mail:
Hasło:
Zapomniałem hasło
Zarejestruj się
Kontakt
Polityka i prywatność
Opinie klientów
Program partnerski
Warunki prenumeraty
Co byś zmienił w naszym sklepie
 
 
   
Do Rzeczy
W Sieci
Cala Ty
Swiat Wiedzy
Okruchy zycia
więcej...
więcej...
 
Jeżeli chcesz być informowany o naszych ofertach, promocjach i aktualnościach dopisz się do listy
 
www.lowellfoods.com
 
  STRONA GŁÓWNA | O NAS | PRODUKTY | PROMOCJE | NOWOŚCI | POLITYKA I PRYWATNOŚĆ | OBSŁUGA KLIENTA
© Copyright 2006 LOWELL INTERNATIONAL - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projket i wykonanie: 2M SYSTEM